Promotie

EY-adviesrapport

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke sector in de Nederlandse samenleving. Toch maakt zij voor groei maar weinig gebruik van risicokapitaal en marktfinanciering. Dit remt veelal de gewenste doorgroei. Dit is voor SCA reden geweest om EY opdracht te geven om hier onderzoek naar te doen. Naast belemmeringen noemt EY in haar adviesrapport vier concrete kansen om tot verbeteringen te komen.
Klik hier voor het volledige adviesrapport van EY.

Financieel platform

SCA was jarenlang coördinator van een platform van financiële en culturele instellingen, dat zich vanuit de rijke financiële traditie richt(te) op promotie van Amsterdam en Nederland als beursland en financieel centrum. Initiatiefnemers waren de gemeente Amsterdam, De Nederlandsche Bank (DNB), Euronext Amsterdam en SCA. Er zijn in dat verband vele initiatieven tot stand gekomen waaronder congressen onder de titel Amsterdam Financial Forum en  overzichtstentoonstellingen in Amsterdam en New York.

Onderzoek naar belang beurs

In opdracht van SCA heeft KPMG een onafhankelijk onderzoek gedaan naar het belang van de Amsterdamse beurs voor de Nederlandse economie. Daartoe heeft zij naast een analyse van beschikbare data vooral veel interviews gehouden met marktpartijen. Belangrijkste bevinding is dat dit belang zeer groot wordt geacht, maar dat Euronext Amsterdam volgens betrokken marktpartijen meer ruimte zou mogen krijgen om ondernemender te zijn.
Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport van KPMG.

Brexit onderzoeken

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van SCA twee keer onderzoek gedaan naar het effect van de Brexit op de Nederlandse kapitaalmarkt. Doel was om publiek, media en beleidsmakers te informeren over de (te verwachten) gevolgen. In eerste instantie gebeurde dat in 2019, voorafgaande aan de Brexit. In tweede instantie was dat in 2021, toen de Brexit al een feit was. Algemene conclusie was dat de Brexit goed uitpakt voor Nederland en het advies voor de toekomst was dat een verdere harmonisatie van de financiële markten in de EU de aangewezen weg is voor Nederland.
Klik hier voor het eerste Brexit-rapport uit 2019
Klik hier voor het tweede Brexit-rapport uit 2021

Publieksboek over de beurs

SCA heeft op verzoek van uitgeverij Balans financieel bijgedragen aan een publieksboek van Peter de Waard, bekend journalist en columnist van de Volkskrant, over de Nederlandse beurs en kapitaalmarkt sinds 1975. Naast vastlegging van een turbulente periode van 50 jaar geschiedenis, benoemt de auteur op grond van interviews met direct betrokkenen ook wat er met het oog op de toekomst van de Nederlandse kapitaalmarkt beter kan. Dit alles met het achterliggende doel om bij te dragen aan een levendige discussie en een goede toekomst van de oudste aandelenmarkt van de wereld. Het boek is begin 2023 verschenen.