Wie zijn we

Achtergrond

Stichting Capital Amsterdam (SCA) is een onafhankelijke stichting met als ideëel kerndoel om het belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland uit te dragen en te bevorderen. Ze is per 2013 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Schadefonds Beleggers en Stichting Vereniging voor de Effectenhandel, die op hun beurt zijn voortgekomen uit de Vereniging European Options Exchange (1978-1996) en de Vereniging voor de Effectenhandel (1876-1996), de voormalige beursverenigingen die tot 1997 verantwoordelijk waren voor de organisatie van de Amsterdamse Optiebeurs en Effectenbeurs.

Naast voortzetting van de kernactiviteiten van beide oude stichtingen, het fungeren als schadefonds en het beheren van het Nederlandse beurserfgoed, houdt SCA zich in het bijzonder bezig met het stimuleren van onderzoek, educatie en promotie op het gebied van beurs en beleggen.

Een rijke traditie

SCA wil hiermee de rijke beurstraditie van Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder levend houden. Ruim 400 jaar geleden ging in ons land de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als eerste bedrijf naar de beurs en werd tegelijkertijd het moderne bedrijf, de naamloze vennootschap, ontdekt. Niet alleen ontstond daarmee in Amsterdam de eerste aandelenbeurs ter wereld, maar zeker zo belangrijk is dat daarmee het nog altijd actuele principe werd uitgevonden om bedrijven en grootschalige projecten gezamenlijk te financieren en mogelijk te maken via de openbare kapitaalmarkt.

Missie

Tegen de achtergrond van ruim vier eeuw ervaring heeft SCA als missie om het gestelde vertrouwen in en het maatschappelijke en economische belang van de openbare kapitaalmarkt in Nederland, waaronder de Amsterdamse beurs, uit te dragen en te bevorderen.

Ons logo

Ons logo is heel bewust gekozen. Amsterdam is de bakermat van de mondiale aandelenhandel. De drie kruisen, Andreaskruisen genoemd, vormen de kern van het Amsterdamse stadswapen. De koppeling met de gestalte van Mercurius is niet toevallig. Mercurius is de Romeinse god van de handel. En overigens ook die van de (beteugeling van de) dieven. Al eeuwenlang symboliseert hij de beurshandel in Nederland. Al in de 17e eeuw prijkt er een Mercuriusbeeld op de voorgevel van de eerste Koopmansbeurs van Amsterdam: de Beurs van Hendrick de Keyser. De boodschap is steeds dezelfde: dit is een gebouw waar handel plaatsvindt onder het strenge maar rechtvaardige oog van Mercurius.

Ook op Beursplein 5, het huidige beursgebouw van Amsterdam, treffen we hem aan. Vooral de figuur van Mercurius, die sinds jaar en dag vanaf de galerij waakt over de grote beursvloer, geniet landelijke bekendheid. Het is een replica van een beeld dat in 1563 is gemaakt door beeldhouwer Giambologna (1529-1608). Het origineel dat nog steeds te zien is in Florence, was in zijn tijd heel vernieuwend door de gedetailleerde spierontleding en balansuitvoering. Giambologna heeft zich een waar evenwichtskunstenaar moeten tonen. Anders dan de Mercuriusbeelden tot die tijd oogt het beeld heel dynamisch. Hij is geheel in balans, maar lijkt door het opgetilde rechterbeen en de spiraalvormige beweging omhoog tegelijkertijd ieder moment weg te willen vliegen. Vandaar ook de toepasselijke bijnaam: Vliegende Mercurius.

Voortgedreven door de wind uit de mond van Aeolus, de god van de wind, wijst hij met zijn uitgebalanceerde dynamische houding de Amsterdamse beurshandel de juiste weg: die van bewegen in evenwicht. Met recht een waardig symbool voor Stichting Capital Amsterdam en datgene waar wij voor staan.

Samen sterk

SCA heeft op het gebied van het beurserfgoed en ten aanzien van voorlichting en educatie over beurs en beleggen een samenwerkingsrelatie met Euronext Amsterdam – de huidige Amsterdamse beursorganisatie die net als SCA is voortgekomen uit de voormalige beursverenigingen – en streeft bij haar activiteiten en projecten ook actief samenwerking met andere organisaties na.

Veel van onze activiteiten, projecten en publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met partners. Een kleine greep uit de partijen met wie we al hebben samengewerkt: